Pomôžte a venujte 2% z vašich daní na pomoc CMV deťom


Údaje prijímateľa – Spolu proti CMV:

Spolu proti CMV bolo dňa 18.10.2019 zaregistrované do Notárskeho centrálneho registra pod číslom 1273/2019 čo mu umožňuje vystupovať v roku 2020 ako prijímateľ 2% z dane z príjmov za rok 2019.

IČO:  42416132
Právna forma:  Občianske združenie
Názov: Spolu proti CMV
Sídlo: Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava II

Postup a termíny pre darcov:

ZAMESTNANCI:

15.2.2020 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov. Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.  Pri výpočte 2% sa musí táto suma zaokrúhliť na eurocenty nadol – teda opíše sa suma s dvomi miestami za desatinnou čiarkou. Neazaokrúhľuje sa matematicky!

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

30.4.2020 – zamestnanec doručí osobne alebo poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.

UPOZORNENIE: aj v tomto roku je nevyhnutné používať povinné (štruktúrované) tlačivá a nemôžu sa používať vlastné alebo minuloročné tlačivá!

PRÁVNICKÁ OSOBA PO (napr. firma) alebo FYZICKÁ OSOBA FO (napr.živnostník alebo osoba ktorá si podáva daňové priznanie sama):

31.3.2020 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska resp. sídla firmy) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu podania daňového priznania t. j. do 31. marca aspoň 0,5% sumy zodpovedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená na podnikanie, môže venovať iba 1% zaplatenej dane, čo aj vyplní v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní.

FO si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 1-2%. Minimálna výška dane na poukázanie predstavuje 3 €.

PO si môže vybrať až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €.