Pomôžte a venujte 2% z vašich daní na pomoc CMV deťom


Údaje prijímateľa – Spolu proti CMV:

Spolu proti CMV bolo dňa 4.12.2023 zaregistrované do Notárskeho centrálneho registra pod číslom 12948/2023 čo mu umožňuje vystupovať v roku 2024 ako prijímateľ 2% z dane z príjmov za rok 2023.

IČO:  42416132
Právna forma:  Občianske združenie
Názov: Spolu proti CMV
Sídlo: Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava II

Postup a termíny pre darcov:

ZAMESTNANCI:

15.2.2024 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov. Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €. Ak zamestanenc pracoval v predchádzajúcom roku aj ako dobrovoľník min. 40 hodín/rok, má možnosť darovať až 3% z dane, k tomu je potrebné k Vyhláseniu priložiť aj Potvrdenie od organizácie pre ktorú bola dobrovoľnícka činnosť vykonávaná.

Pri výpočte 2-3% sa musí táto suma zaokrúhliť s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že

a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,

b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica pať alebo číslica vačšia ako pať, sa zväčšuje o jednu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje %, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

30.4.2024 – zamestnanec do tohto termínu doručí osobne, poštou alebo cez elektronickú schránku na akýkoľvek daňový úrad obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech prijímateľa.

UPOZORNENIE: je nevyhnutné používať aktuálne (štruktúrované) tlačivá

PRÁVNICKÁ OSOBA PO (napr. firma) alebo FYZICKÁ OSOBA FO (napr.živnostník alebo osoba zamestnanec ktorá si podáva daňové priznanie sama):

31.3.2024 – termín podania daňového priznania na daňový úrad a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

FO si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje %. Minimálna výška dane na poukázanie predstavuje 3 €.

PO si môže vybrať až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €. Termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na dobrovoľné darovanie financií vo výške 0,5% neziskovej organizácii. Ak PO nedaruje 0,5% na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak % poukazuje v tomto predĺženom termíne.